Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/377
Title: Проблема єдності судової практики в справах про шахрайство.
Authors: Дудоров, О.О.
Keywords: Шахрайство; обман; зловживання довірою; кваліфікація; злочин; єдність судової практики; Верховний Суд
Fraud; deception; abuse of trust; qualification; crime; unity of judicial practice; Supreme Court.
Issue Date: 2018
Publisher: НАВС
Citation: Дудоров О.О. Проблема єдності судової практики в справах про шахрайство. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 80–97.
Abstract: У зв’язку з проведенням судової реформи органом, покликаним забезпечити єдність і сталість судової практики, виступає Верховний Суд. Водночас на правозастосування не може не впливати масив рішень, ухвалених Верховним Судом України з питань неоднакового застосування одних і тих саме норм закону про кримінальну відповідальність у подібних правовідносинах. За допомогою розкриття окремих спірних аспектів кримінально-правової характеристики складу злочину «шахрайство» з’ясовується, наскільки виважено і професійно працює Верховний Суд з відповідною кримінально-правовою спадщиною. Із залученням здобутків доктрини і матеріалів судової практики розглядається низка спірних питань кваліфікації злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України: відмежування шахрайства від крадіжки, грабежу та розбою, при вчиненні яких винна особа може застосовувати обман (зловживання довірою); визначення моменту закінчення шахрайства як злочину з матеріальним складом; співвідношення складів злочинів, передбачених статтями 190, 191 Кримінального кодексу України; можливість вчинення опосередкованого шахрайства тощо. Серед іншого, аргументується положення про доцільність диференційованої кримінально-правової оцінки дій особи, яка застосовує обман (зловживання довірою) для отримання чужого майна нібито в тимчасове користування. Конкретизовано ті проблеми тлумачення кримінально-правової заборони, присвяченої шахрайству, які задля забезпечення єдності судової практики повинні стати предметом розгляду об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду або Великої Палати Верховного Суду.
In connection with the judicial reform, the Supreme Court is the body, called to ensure the unity and consistency of judicial practice. At the same time, the body of decisions made by the Supreme Court of Ukraine on issues of unequal application of the same rules of the law on criminal liability in similar legal relations cannot but influence law enforcement as well. By disclosing certain controversial aspects of the criminal law characterization of the crime of “fraud”, it is decided on how well the Supreme Court works with the relevant criminal law legacy. With the involvement of the achievements of the doctrine and the materials of the court practice, a number of disputed issues of qualification of the crime prescribed by Article 190 of the Criminal Code of Ukraine are considered: the distinction between fraud against theft, robbery and aggravated robbery, in which the guilty person can commit fraud (abuse of trust); determination of the moment of fraud termination as a crime with material structure; the relation of crimes stipulated by Articles 190, 191 of the Criminal Code of Ukraine; the possibility of committing indirect fraud, etc. Among other things, the position is argued about the expediency of a differentiated criminal-law assessment of actions of a person who uses fraud (abuse of trust) to obtain someone else’s property allegedly for temporary use. The problems of interpreting the criminal law provision related to fraud, which, in order to ensure the unity of judicial practice, should be the subject of consideration of the joint chamber of the Cassation criminal court of the Supreme Court or the Grand Chamber of the Supreme Court are specified.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/377
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Дудоров_Шахрайство.pdf431.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.