Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/594
Title: Упровадження ґендерного пiдходу в закладах вищої освiти
Other Titles: IMPLEMENTATION OF GENDER APPROACH TO HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: Дубова, Г.В.
Dubova, Hanna
Keywords: ґендер, ґендерний підхід в освіті, ґендерна рівність, система вищої освіти, стереотипи
gender, gender approach in education, gender equality, higher education system, stereotypes
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Дубова Г.В. Упровадження ґендерного пiдходу в закладах вищої освiти// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.- Дрогобич: ВД «Гельветика», 2021. –Вип. 38. Том 1. – С.277-281.
Abstract: У контексті формування демократичного суспільства у світі загалом та в Україні зокрема актуальність упровадження ґендерного підходу в систему вищої освіти не викликає сумнівів. У статті охарактеризовано дефініції «ґендер», «ґендерна освіта», проаналізовано дослідження сучасних науковців щодо проблеми впровадження ґендерного підходу в національну систему вищої освіти, розглянуто особливості впровадження ґендерної тематики в навчальні програми закладів вищої освіти сектору безпеки та оборони. Визначено, що неоднозначність розуміння сутності ґендерного виховання викладачами, неспроможність наявних підходів до нього приводять до необхідності не тільки перегляду основ соціалізації чоловіка й жінки, але й до створення на цій основі концепції ґендерного виховання особистості. Потреба набуття ґендерної компетентності є обов’язковим компонентом не лише для професійного розвитку та вдосконалення людини, але й для функціонування та її взаємодії із сучасним суспільством. Упровадження ґендерної складової частини в навчальну роботу закладів вищої освіти потребує системного підходу, що перш за все передбачає високий рівень ґендерної чутливості викладацького складу ЗВО. Зазначено, що для нейтралізації негативних аспектів ґендерної соціалізації в процесі взаємодії викладачів зі здобувачами ЗВО під час орієнтації освітнього середовища на особистісний та професійний розвиток здобувачів незалежно від їхньої статевої приналежності потрібно під час викладу змісту навчальних курсів, дисциплін демонструвати внесок у розвиток науки, культури й суспільства загалом як чоловіків, так і жінок. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес є одним з інноваційних кроків, що зумовлений як економічними, так і соціальними перетвореннями в суспільстві на сучасному етапі. У статті зазначено, що реалізація ґендерної стратегії можлива за умов цілеспрямованої системної навчально-виховної діяльності, орієнтованої на створення ґендерно чутливого освітнього середовища з рівними можливостями самореалізації особистості. Важливу роль у подоланні негативних проявів ґендерних стереотипів відіграють заклади освіти, що є основними інститутами соціалізації людини, тому існує потреба запровадження в освітній процес основних знань з цієї сфери життя.
In the context of the formation of a democratic society in the world in general and Ukraine, in particular, the relevance of the introduction of a gender approach to a higher education system is no doubt. The article describes the definition of “Gender”, “Gender Education”, analyzes the study of modern scholars regarding the problem of introducing a gender approach to a national system of higher education, the peculiarities of introducing gender topics into educational programs for higher education and defense establishments. It is determined that the ambiguity of understanding the essence of gender education by teachers, the failure of existing approaches to it leads to the need not only to review the bases of socialization of men and women but also the creation on this basis the concept of gender education of personality. The need for gender competence is a mandatory component not only for professional development and improvement of man but also the functioning and interaction with modern society. Implementation of the gender component in the educational work of higher education institutions requires a systematic approach that, above all, provides for the high level of gender sensitivity of the teaching staff. It is noted that to neutralize the negative aspects of gender socialization in the process of interaction of teachers with applicants of higher institutions during the orientation of the educational environment for personal and professional development of applicants regardless of their sexuality, it is necessary during the presentation of the content of training courses, disciplines to contribute to the development of science, culture and society, in general, both men and women. Implementation of the gender approach to the educational process is one of the innovative steps due to both economic and social transformations in society at the present stage. The article states that the implementation of the gender strategy is possible in the conditions of purposeful systemic educational activities aimed at creating a gender-sensitive educational environment with equal opportunities for selfrealization of personality. An important role in overcoming the negative manifestations of gender stereotypes play educational establishments that are the main institutions of human socialization, so there is a need to introduce in the educational process basic knowledge in this sphere of life
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/594
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрогобич.pdf313.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.