Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/633
Title: Кримінальні правопорушення проти моральності: порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн Балтії
Authors: Письменський, Є.О.
Keywords: Порівняльно-правове дослідження, Україна, країни Балтії, моральність, кримінальні правопорушення проти моральності
comparative legal study, Ukraine, the Baltic States, morality, criminal offenses against morality
Issue Date: 2021
Publisher: ПВНЗ Університет Короля Данила
Citation: Письменський Є.О. Кримінальні правопорушення проти моральності: порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн Балтії. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. 2021. № 12 (24). С. 198 – 208.
Abstract: Порівнюючи КК України з кримінальним законодавством країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія), ставиться мета здійснити пошук оптимальних варіантів подальшого розвитку кримінального законодавства України в частині відповідальності за правопорушення проти моральності, ураховуючи сучасні прагнення до кардинального оновлення відповідної нормативної бази. Ключовим методом дослідження, що використовувався, є порівняльний. З його допомогою здійснювалось критичне зіставлення положень кримінального законодавства країн Балтії та України щодо підстав відповідальності за правопорушення проти моральності. Під час дослідження також використовувались такі методи наукового пізнання, як історико-правовий, системно-структурного аналізу, формально-логічний, моделювання. На підставі вивчення переваг і вад нормативної регламентації підстав відповідальності за кримінальні правопорушення (злочини та проступки) проти моральності згідно з КК країн Балтії розроблено рекомендацій щодо оптимізації та підвищення ефективності таких норм з урахуванням процесів реформування кримінального законодавства, що розпочалися в Україні. Проведене дослідження дозволило визначити низку позитивних і прогресивних законодавчих рішень, що відбивають КК країн Балтії у частині відповідальності за правопорушення проти моральності. Це дає можливість здійснити їх потенційне запозичення у процесі подальшої нормотворчої діяльності в Україні. Висновки та пропозиції, які сформульовані у статті, можуть бути використані у правотворчій діяльності для вдосконалення кримінального законодавства України щодо протидії посяганням на моральність, а так само в науково-дослідній діяльності та навчальному процесі – як підґрунтя для подальших компаративістських наукових досліджень проблем відповідальності за правопорушення проти моральності в Україні та інших країнах.
While comparing the Criminal Code of Ukraine with the criminal legislation of Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia), the goal is to find the best options for further development of the criminal legislation of Ukraine on liability for offenses against morality, taking into consideration current aspirations to radically update the relevant legal framework. The comparative method is the key one for the purposes of the research. Critical comparison of the criminal law provisions of the Baltic States and Ukraine on the grounds of liability for offenses against morality has been made with reference to this method. The research also used such methods of academic cognition as: historical-legal, system-structural analysis, formal-logical, modeling. Based on the study of the advantages and disadvantages of the legal framework of the grounds of liability for criminal offenses (crimes and misdemeanors) against morality in accordance with the Criminal Codes of the Baltic States recommendations for optimizing and improving the effectiveness of such rules has been developed, while taking into consideration criminal law reform processes in Ukraine. The study has revealed a number of positive and progressive legislative decisions, reflected in the Criminal Codes of the Baltic States on liability for offenses against morality. It makes possible to carry out their potential adoption in the process of further rule-making activities in Ukraine. The conclusions and suggestions formulated in the article can be used in law-making activities to improve criminal law of Ukraine in terms of combating encroachments upon morality, as well as in research and educational process as a basis for further comparative research on liability for offenses against morality in Ukraine and other countries.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/633
ISSN: 2078-6670
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.