Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/678
Title: Чи доцільно посилювати кримінальну відповідальність за незаконне культивування снотворного маку чи конопель?
Authors: Одинцова, О.В.
Keywords: криміналізація діянь, підстава криміналізації, принципи криміналізації, снотворний мак, коноплі, нарковмісні рослини, незаконне культивування нарковмісних рослин.
criminalization of acts, grounds for criminalization, principles of criminali-zation, sleeping poppy, hemp, drug-containing plants, illegal cultivation of drug-containing plants.
Issue Date: 2022
Publisher: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
Citation: Одинцова , О. В. (2022). ЧИ ДОЦІЛЬНО ПОСИЛЮВАТИ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ КУЛЬТИВУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 111-123. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.111-123
Abstract: Статтю присвячено проблемі можливої криміналізації незаконного посіву та незаконного вирощування без мети передачі конопель чи снотворного маку у кількості, що містить наркотичні засоби чи психотропні речовини в невеликих розмірах, оскільки в проєкті нового Кримінального кодексу України зазначені дії були віднесені до про-ступків (стаття 6.3.10), тоді як зараз підпадають під ознаки адміністративного правопо-рушення, передбаченого статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопо-рушення. Аналіз підстави та соціальних і соціально-психологічних принципів криміналізації діянь (принцип суспільної небезпеки, принцип пропорційності позитивних і нега-тивних наслідків криміналізації та принцип кримінально-політичної адекватності) до-зволяє дійти висновку, що в сучасних умовах криміналізація зазначених дій без мети передачі є недоцільною з таких причин. Посилення репресивних заходів щодо споживачів наркотиків та психотропних речовин не може бути ефективним, з огляду на масштаби наркоманії та наркозлочин-ності. Враховуючи реальні масштаби поширення наркоманії та наркозлочинності в Ук-раїні й набуття ними організованого та транснаціонального характеру, доводиться стверджувати, що ступінь суспільної небезпеки незаконного культивування кущів ко-нопель чи снотворного маку в кількості, що містить наркотичні засоби чи психотропні речовини в невеликих розмірах, здійснюваного до того ж без мети передачі, є недостат-ньою для криміналізації. Варто зауважити, що віднесення цих дій до кримінально-ка-раних може негативно вплинути на авторитет держави, оскільки нормою стане безкар-ність дій, оголошених кримінально протиправними. Існує вірогідність, що такийкрок може посилити наявну тенденцію протидії наркозлочинності, зміст якої полягає в тому, що у сфері впливу з боку правоохоронних органів перебувають переважно найменш суспільно небезпечні прояви цього виду кримінально протиправної діяльності. Автором обґрунтовано думку про недоцільність відмови у проєкті нового Кримінального кодексу України від диференціації юридичної відповідальності за культивування снотворного маку та конопель на кримінальну та адміністративну у залежності від певного кількісного критерію.
The article is devoted to the problem of possible criminalization of illegal sowing and illegal cultivation of sale of sleeping poppy and cannabis in quantities containing narcotic drugs or psychotropic substances in small quantities. The fact is that the draft of the new Crim-inal Code of Ukraine introduces a relevant criminal law prohibition (Article 6.3.10).Currently these actions fall under the signs of an administrative offense under Article 106-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses.An analysis of the foundations and social and socio-psychological principles of the crim-inalization of acts (principle of public danger, principle of proportionality of positive and neg-ative consequences of criminalization and principle of criminal-political adequacy)allows us to conclude that in modern conditions the criminalization of these actions is inappropriate for such reasons. Intensifying repressive measures against drug and psychotropic substance users may not be effective given the scale of drug addiction and drug crime. Given the real scale of the spread of drug crime, its acquisition of organized and trans-national character, the degree of public danger of illegal cultivation of hemp or sleeping poppy bushes in quantities containing narcotic drugs or psychotropic substances in small quantities, carried out without the purpose of sale, is insufficient for criminalization. The criminalization of these actions can negatively affect the authority of the state, since impunity for actions de-clared criminal will become the norm. The analysis of criminal statistics allows us to assert that today the following trend has emerged in combating crime in the sphere of illegal drug traf-ficking. In the sphere of influence of law enforcement agencies are mainly the least socially dangerous manifestations of this type of crime. Criminalization of the specified actions may strengthen the current trend.The inexpediency of refusing in the draft of the new Criminal Code of Ukraine to differ-entiate the legal responsibility for the cultivation of sleeping poppy and cannabis into criminal and administrative depending on a certain quantitative criterion is substantiated.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/678
ISSN: 2524–0323
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1462-Текст статті-2592-1-10-20220414.pdf306.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.