Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/321
Title: DIGITAL TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Authors: Юніна, О.Є.
Keywords: Цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, викладання іноземної мови, мовна освіта, програмне забезпечення для вивчення мови
Digital tools, Information and communication technologies, foreign language teaching, language education, language learning software
Issue Date: 2019
Publisher: Education. Innovation. Practice
Citation: Yunina Olha. DIGITAL TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING// Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Вип. 1 (5) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, редкол.: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 17-22
Abstract: У статті розглянуто можливість практичного використання цифрових технологій у навчанні іноземних мов в навчальних закладах різних типів. Першочерговим завданням мовної освіти сьогодні є підвищення якості освіти. Особливе значення має використання цифрових технологій у навчанні іноземних мов. Практика показала, що комп’ютерні програми для вивчення мови мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Комп’ютерні програми для вивчення мови та інші цифрові засоби сприяють індивідуалізації та інтенсифікації навчання, підвищують пізнавальну активність, мотивацію і розширюють горизонти, створюють умови для самостійної роботи. ІКТ дозволяють студентам встановити власний ритм навчання, який є основним показником мотивації. Деякі дослідники вважають, що студенти можуть працювати у власному темпі та відповідно до своїх потреб за допомогою таких комп'ютерних програм. Вивчення іноземної мови поза межами мовного середовища значно знижує мотивацію до оволодіння мовою. Цифрові технології є одним з основних засобів підвищення мотивації. На уроках іноземної мови цифрові технології допомагають вирішувати низку дидактичних завдань: формувати навички читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; покращити навички письма; удосконалити словниковий запас студентів; сформувати стійку мотивацію до вивчення іноземної мови. Цифрові інструменти включають освітні сайти, програми для редагування аудіо- та відеоматеріалів, платформи для співпраці та обміну інформацією та ресурсами. Комп’ютерні програми для вивчення мови передбачають впровадження навчального матеріалу, моделювання ситуацій спілкування, ігрових завдань, контролю та оцінки. Використання цифрових технологій допомагає організовати самостійну роботу студентів, особливо в процесі навчання з використанням мовного матеріалу. Це визначає характер вправ і використовуваних методів навчання. Цифрові засоби в навчанні іноземної мови дають можливість зацікавити студентів.
The article considers the opportunity of practical use of digital tools in foreign language teaching and learning in educational institutions of different types. The primary task of language education today is improving the quality of education. The use of digital tools in foreign language teaching is of particular importance. Practice has shown that language learning software have many advantages over traditional teaching methods. Language learning software and other digital tools contribute to the individualization and intensification of training, increase cognitive activity, motivation and broaden horizons, create conditions for self-study activities. Information and communication technologies allow students to set their own learning rhythm, which is a basic indicator of motivation. Some researchers think that students can work at their own pace and in accordance with their needs through such digital tools. Foreign language teaching outside the language environment significantly reduces the motivation to master the language. Digital tools are one of the main means of increasing motivation. In language classrooms digital tools help solve a number of didactic tasks: to form reading skills, using the materials of the global network; to improve writing skills; to upgrade students’ vocabulary; to form sustainable motivation to learn a foreign language. Digital tools include educational websites, programs for editing audio and video materials, platforms for cooperating and sharing information and resources. Language learning software programs provide the introduction of educational material, the simulation of communication situations, game tasks, control and assessment. Digital tools organize students’ self-study activities and manage them, especially in the process of training with language and speech material. This determines the nature of the exercises and teaching methods used. Digital tools in foreign language teaching provide an opportunity to enthuse students.
URI: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/321
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.